Drukuj

Opis

Przedmiotem aukcji jest sprzedaż w pakiecie ruchomości w postaci wyposażenia biurowo-sklepowego wchodzącego w skład masy upadłości. Zestawienie ruchomości podlegających aukcji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Cena wywoławcza za pakiet: 640,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści złotych).

Syndyk nie wystawia faktury VAT. Sprzedaż następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej na zasadach obowiązujących w przypadku nabycia jak od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Wszelkie koszty zawarcia umowy sprzedaży ruchomości (w tym podatku od czynności cywilnoprawnych) i ich odbioru ponosi kupujący.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 18 czerwca 2020 r., godz. 12:45, w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Cena wywoławcza:

640,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

Telefon: 22 639 45 55
E-mail: biuro@syndycy.com.pl
Pakiet ruchomości w postaci wyposażenia biurowo-sklepowegoPakiet ruchomości w postaci wyposażenia biurowo-sklepowegoPakiet ruchomości w postaci wyposażenia biurowo-sklepowegoPakiet ruchomości w postaci wyposażenia biurowo-sklepowego