Świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi m.in. z zakresu doradztwa biznesowego (consultingowego) i prawnego. W szczególności jesteśmy specjalistami w szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym prawie upadłościowym i naprawczym. Efektem naszych merytorycznych kwalifikacji i wieloletniego doświadczenia jest wysoka jakość świadczonych usług.

Stanowimy grono osób dysponującymi licencjami zawodowymi syndyka udzielanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rzeczpospolitej Polskiej. Czynnie sprawujemy funkcje tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka masy upadłości, nadzorcy sądowego czy też zarządcy w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości, postępowaniach upadłościowych z możliwością zawarcia układu czy też obejmujących likwidację majątku dłużnika. Prowadziliśmy również tzw. konsumenckie postępowania upadłościowe, czyli postępowania wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W związku z posiadanymi uprawnieniami zdobyliśmy również doświadczenie w zakresie sprawowania zarządu przymusowego, uregulowanego przepisami ustawy Kodeks postępowania cywilnego. Ze względu na sprawowane funkcje posiadamy duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu działalnością gospodarczą, jak również w restrukturyzacjach przedsiębiorstw.

W swojej ofercie proponujemy Państwu szereg profesjonalnie świadczonych usług:

> kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, m.in.:

- konsultacje dla podmiotów rozważających potrzebę sporządzenia i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
- sporządzanie profesjonalnych wniosków o ogłoszenie upadłości, spełniających formalne przesłanki ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze,
- sporządzanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości,
- sporządzanie zgłoszeń wierzytelności,
- konsultacje w sprawie dochodzenia roszczeń w postępowaniach upadłościowych dla wierzycieli upadłych podmiotów gospodarczych;
- konsultacje dla reprezentantów upadłych w sprawie przysługujących im uprawnień w toku postępowania upadłościowego;

> doradztwo prawne w sprawach cywilnych (o zapłatę, o odszkodowanie, o eksmisję, podział majątku, w sprawach spadkowych);

> doradztwo prawne w zakresie postępowania egzekucyjnego;

> przygotowywanie pozwów, środków zaskarżenia i innych pism procesowych;

> wypełnianie formularzy i wniosków urzędowych (zastawy, hipoteki, Krajowy Rejestr Sądowy - rejestracja firm, podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, łączenie, przekształcanie i likwidacja spółek);

> prowadzenie windykacji polubownej i sądowej, w tym mediacji;

> prowadzenie bieżącej obsługi prawnej firm;

> przygotowywanie i wdrażanie restrukturyzacji przedsiębiorstw;

> doradztwo biznesowe (consultingowe);

> sporządzanie projektów umów zawieranych w obrocie cywilnym i gospodarczym, a także opinii i ekspertyz prawnych.

Ponadto naszym Klientom oferujemy profesjonalne zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami administracji państwowej i samorządowej.

Sporządzanie profesjonalnych opinii z zakresu zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw

W naszym zespole znajdują się również specjaliści świadczący usługi z zakresu zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw, sprawujący m.in. funkcje biegłych w różnego rodzaju postępowaniach sądowych (np. opisy i oszacowania przedsiębiorstw w postępowaniach upadłościowych, opinie w sprawach cywilnych o podział majątku, wyceny wartości przedsiębiorstw na zlecenie sądów, oceny złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ustawowym terminie, wyceny wartości należności i możliwości ich windykacji, itd.).

W efekcie zdobytego dotychczas doświadczenia na polu sporządzania profesjonalnych opinii i wycen na zlecenie sądów i osób prywatnych jesteśmy merytorycznie przygotowani i gotowi do sporządzania na Państwa życzenie wszelkiego rodzaju wycen i analiz przedsiębiorstw, jak również projektów inwestycyjnych różnego rodzaju metodami, w tym majątkowymi, dochodowymi i porównawczymi. Opinie takie dają odpowiedź na pytanie, czy warto przeprowadzać inwestycje danego rodzaju, jak również szacować w sposób odpowiedzialny zyski możliwe do uzyskania w wyniku zainwestowania kapitału. Działania tego rodzaju ograniczają możliwość poniesienia straty i optymalizują zyski inwestorów w niepewnych czasach gospodarczych.

Wszystkie nasze działania podporządkowane są jednemu celowi, którym jest sukces naszych Klientów. Posiadana przez nas wiedza i wieloletnie doświadczenie, poparte uprzednią, staranną analizą specyfiki sektora działalności biznesowej Klienta, jak również doskonałą znajomością mechanizmów rynkowych i realiów polskiej gospodarki sprawiają, że wiemy, jak go osiągnąć. W podejmowanych przez nas działaniach zawsze respektujemy wartości, którym hołdują nasi Klienci.

Celem realizowanych przez nas usług doradczych jest zaproponowanie Klientowi najlepszych dla niego rozwiązań, przy zachowaniu pełnej zgodności podejmowanych czynności z  obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami. W żadnym wypadku nie pozwalamy sobie na działania, które mogłyby narazić na szwank dobre imię Klienta.

W razie zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu + 48 22 639 45 55 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane poniżej adresy:

- Lechosław Kochański – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Piotr Głodek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Paweł Głodek – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.