Wyszukiwanie

Syndyk masy upadłości Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 23 grudnia 2014 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt X GU 503/14, została ogłoszona upadłość Macieja Szajdy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PHP AGRA-BEEF Maciej Roman Szajda w Warszawie obejmująca likwidację majątku dłużnika. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Piotra Głodka.

Sąd wzywa wierzycieli, aby w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłaszali swoje wierzytelności w stosunku do upadłego na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Wydział X Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych,
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa
Sędzia-Komisarz
SSR Monika Gajdzińska-Sudomir
Sygn. akt X GUp 118/14

Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od ukazania się ogłoszenia o wezwaniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”- pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć odpis z KRS wierzyciela, z którego będzie wynikało, że osoba podpisująca zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy, jest do tego uprawniona);
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (w oryginale lub kopie poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego - z zastrzeżeniem, że musi być to pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, toczącym się pod sygn. akt X GUp 118/14; pełnomocnik winien dołączyć do zgłoszenia wierzytelności pełnomocnictwo) - uwierzytelnienie kopii dokumentu przez samego wierzyciela lub biuro rachunkowe nie spełnia wymogów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia - jeżeli takie istnieje;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
8. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj- jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym.
Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W przypadku skorzystania przez wierzyciela z przykładowego formularza zgłoszenia wierzytelności, należy wypełnić wszystkie wykropkowane w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

 

 

 

DO POBRANIA:
Pobierz plik (AGRA_zgloszenia_wierzytelnosci.doc)Zgłoszenie wierzytelności46 kB